• วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เข้าศึกษาดูงาน โรงงานเภสัชกร...
 • งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๙
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ ร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ และผลง...
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการวิจ...
 • พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...
 • ผอ.รภท.ศอพท. เข้ารับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร...
 • คณะกรรมการตรวจและติดตามผลความก้าวหน้าโครงการ/งาน ของ สป. เข้...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ จัดตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีให้แก่กำลังพ...
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพ...
 • รองปลัดกระทรวงกลาโหม กรุณาลงชื่อในสัญญาจ้างออกแบบแปลนอาคารแล...
 • การรับมอบโปรแกรมเรียนภาษา Rosetta Stone Foundation สำหรับบุต...
 • กิจกรรมกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ ๒๕
 • กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ภายในซอยตรีมิตร เนื่องในโอกา...
 • จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับกำลังพล
 • “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับการเ...
 • ผอ.รภท.ศอพท. นำกำลังพล เข้าชมนิทรรศการ "ทำดีแบบพ่อ"
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอ...
 • กิจกรรมเภสัชกรร่วมใจให้บริการและช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์...
 • รภท.ศอพท. ร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ AFPS ประจำปี 2015
 • งานมุฑิตาจิต และงานร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกรประจำปี ๒๕๕๘
 • กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยทางทหารงานแสดงอาว...
 • การประชุมหารือการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร ระหว่าง สถาบันวิจัยจุฬ...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารฯ เยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่กร...
 • ผอ.รภท.ศอพท. เข้ามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ ให้กับ นายกรัฐมนตรี
 • ผอ.รภท.ศอพท. เข้าร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ นำกำลังพลเข้าศึกษาดูงานสวนสมุนไพร ในพื้...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการวิจัยเพื่อการผลิตวัตถุเสพติด
 • งานสัมมนาเภสัชกรสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๘ ( Military and Police ...
 • วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องก...
 • พิธีบูชาพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ หอพระพุทธไภษัช...
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับกา...
 • โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล "ทำดีเพื่อแผ่นดิน"
 • งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘
 • พิธีรดน้ำ และขอรับพร ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผอ.รภท.ศอพท. และกำลังพล เข้าร่วมการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ๒๕...
 • ผอ.รภท.ศอพท. เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เนื่อง...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ สนับสนุนเงินและของรางวัล งานกาชาดประจำป...
 • พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ หัวหน้าคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันปร...
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ครั้งที่๑ (ห้วงเดือน ก.พ.)
 • กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหาร
 • การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • งานสัปดาห์เภสัชกรรม
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ท...
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ก...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
 • พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท.
 • พิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คน...
 • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าตรวจเยี่ย...
 • การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัย รภท.ศอพท.
 • การรวมพลเช้าวันอังคารตามนโยบายของ สป.กห.
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ
 
 
 
 
   
           

พลตรี อนุมนตรี  วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร