• งานสัมมนาเภสัชกรสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๘ ( Military and Police ...
 • วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องก...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • พิธีมอบพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์
 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรสี่เหล่าครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการและกำลังพล โรงงานเภสัชกรร...
 • งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
 • พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์...
 • พันเอก ไชย หว่างสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูน...
 • ห้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกร...
 • พิธีบูชาพระพุทธไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ณ หอพระพุทธไภษัช...
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับกา...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร...
 • พลตรี อนุมนตรี วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร พร้อ...
 • ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พร้...
 • เภสัชกรโรงงานเภสัชกรรมทหารเข้าศึกษาดูงาน บริษัท ชุมชนเภสัชกร...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงา...
 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเภสัชกรสี่เหล่าครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
 • เภสัชกรโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการและกำลังพล โ...
 • การประชุมวิชาการแพทย์ทหารกองทัพไทย
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โรงงานเภสัชกรรมทหา...
 • ข้าราชการและกำลังพล โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร ออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์ในงานสัมมนาเภสัชกรจัง...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร รับมอบ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกา...
 • โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล "ทำดีเพื่อแผ่นดิน"
 • อดีตผู้บังคับบัญชามอบความสุขให้ รภท.ศอพท.
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการฝึก...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
 • ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี...
 • องค์การเภสัชกรรมเยี่ยมชมโรงงานเภสัชกรรมทหารและหารือเรื่องการ...
 • งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๘
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันค...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหาร รับการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของเงินท...
 • พิธีรดน้ำ และขอรับพร ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ผอ.รภท.ศอพท. และกำลังพล เข้าร่วมการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ๒๕...
 • ผอ.รภท.ศอพท. เข้าแสดงความยินดีกับ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เนื่อง...
 • โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ สนับสนุนเงินและของรางวัล งานกาชาดประจำป...
 • พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ หัวหน้าคณะทำงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันปร...
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ครั้งที่๑ (ห้วงเดือน ก.พ.)
 • การแข่งขันกีฬาสามัคคีซอยตรีมิตร ครั้งที่ 24
 • กิจกรรมเติมความสุขให้คนไทยจากใจทหาร
 • การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • งานสัปดาห์เภสัชกรรม
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ท...
 • ผู้อำนวยการเภสัชกรรมทหารพร้อมคณะเยี่ยมหน่วยลูกค้าในพื้นที่ ก...
 • ปลัดกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยม โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ
 • พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 • วันคล้ายวันสถาปนา รภท.ศอพท.
 • พิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คน...
 • สมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้เข้าตรวจเยี่ย...
 • การจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามแผนป้องกันอัคคีภัย รภท.ศอพท.
 • การรวมพลเช้าวันอังคารตามนโยบายของ สป.กห.
 • การออกกำลังกายประจำสัปดาห์ของกำลังพล
 • บรรยากาศการฝึกระเบียบวินัยทหารประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ของชาติ