พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์)
ประจำปี ๒๕๖๑

    เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดพิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๑  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประเภทยาและเวชภัณฑ์ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งรางวัลทั้งหมดที่มอบได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนแล้ว  โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

1-(3).jpg
        
 
5-(1).jpg

S__17588228.jpg  หน่วยงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
๑.ประเภทหน่วยงานดำเนินการได้ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้ลงนามกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในระดับดีเยี่ยม ได้แก่กรมแพทย์ทหารบก พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ จก.พบ. เป็นผู้เข้ารับ
1-พล-ท-ชาญณรงค-นาคสวสด.jpg

กรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ร.น. รอง จก.พร. เป็นผู้เข้ารับ
2-พล-ร-ต-ธนรกษ-เอยวสานรกษ-ร-น.jpg

กรมแพทย์ทหารอากาศ น.อ.หญิง เรวดี บำเพ็ญวัฒนา ผู้แทน พอ. เป็นผู้เข้ารับ
3-น-อ-หญง-เรวด-บำเพญวฒนา-(1).jpg
 
กองบัญชาการกองทัพไทย  พล.ร.ต.สุรพงศ์ เจริญวัฒนสุข   ร.น. รอง จก.กบ.ทหาร เป็นผู้เข้ารับ
4-พล-ร-ต-สรพงศ-เจรญวฒนสข-ร-น.jpg
๒.ประเภท รพ. ตั้งแต่ ๗๐๑ เตียงขึ้นไป ในระดับดี
 
รพ.พระมงกุฎเกล้า  พ.อ.สราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ ผู้แทน รพ.พระมงกุฎเกล้า  เป็นผู้เข้ารับ
5-พ-อ-สราวฒ-เกษมสายสวรรณ.jpg
๓. ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๒๐๑ - ๗๐๐ เตียง ในระดับดีเยี่ยม  ได้แก่
 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  น.อ.หญิง ทศา มหาวัฒนะ  ผู้แทน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช   เป็นผู้เข้ารับ
6-น-อ-หญง-ทศา-มหาวฒนะ.jpg

รพ.ค่ายสุรนารี  พล.ต.สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม  ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี  เป็นผู้เข้ารับ
7-พล-ต-สรศกด-ถนดศลธรรม.jpg

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า น.อ.ภูรินท์ สาระกุล ร.น. รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า  เป็นผู้เข้ารับ
8-น-อ-ภรนท-สาระกล-ร-น.jpg

๔.ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๒๐๑ - ๗๐๐ เตียง ในระดับดีเด่น  ได้แก่
รพ.อานันทมหิดล พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ  รอง ผอ.รพ.อานันทมหิดล  เป็นผู้เข้ารับ
9-พ-อ-ณฐนนท-ภคกะ.jpg
๕.ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๒๐๑ - ๗๐๐ เตียง ในระดับดี  ได้แก่
รพ.ตำรวจ พล.ต.ต.หญิง สุนันท์ เบญจเจริญวงศ์ ผู้แทน รพ.ตำรวจ  เป็นผู้เข้ารับ
10-พล-ต-ต-หญง-สนนท-เบญจเจรญวงศ.jpg
๖.ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๙๑ – ๒๐๐ เตียง  ในระดับดีเยี่ยม  ได้แก่
 
 
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  พ.อ.อนุชา ปิยสุทธิ์ ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้เข้ารับ
11-พ-อ-อนชา-ปยสทธ.jpg
๗.ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๙๑ – ๒๐๐ เตียง  ในระดับดีเด่น ได้แก่
 

รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ.ท.หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้แทนรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นผู้เข้ารับ
12-พ-ท-หญง-บณฑรกา-ฑฆวาณช.jpg
๘.ประเภท รพ. เหล่าทัพขนาด   ๙๑ – ๒๐๐ เตียง  ในระดับดี ได้แก่

รพ.ค่ายจิรประวัติ พ.อ.สมินท์ บุญลิขิต ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติ เป็นผู้เข้ารับ
13-พ-อ-สมนท-บญลขต.jpg
๙.ประเภท รพ. เหล่าทัพไม่เกิน ๙๐ เตียง  ในระดับดีเยี่ยม  ได้แก่

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  พล.ร.ต.เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ร.น.  ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  เป็นผู้เข้ารับ
14-พล-ร-ต-เกดศกด-วระโยธน-ร-น.jpg
๑๐.ประเภท รพ. เหล่าทัพไม่เกิน ๙๐ เตียง  ในระดับดีเด่น ได้แก่

รพ.ค่ายสุริยพงษ์  พ.ท. สุรวุฒิ เอื้อคณิต ผอ.รพ.ค่ายสุริยพงษ์  เป็นผู้เข้ารับ
15-พ-ท-สรวฒ-เออคณต.jpg
๑๑.ประเภท รพ. เหล่าทัพไม่เกิน ๙๐ เตียง  ในระดับดี ได้แก่

รพ.ค่ายวชิราวุธ พ.อ.หญิง วิมลรัตน์  ภิญโญชนม์  ผู้แทน รพ.ค่ายวชิราวุธ เป็นผู้เข้ารับ
16-พ-อ-หญง-วมลรตน-ภญโญชนม.jpg
๑๒.ประเภทหน่วยงานที่มีร้อยละการเติบโตของยอดสั่งซื้อสูงสุด ในระดับดีเยี่ยม  ได้แก่

รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ น.ต. บรรเจิด โสพิน ผู้แทน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์   เป็นผู้เข้ารับ
18-น-ต-บรรเจด-โสพน.jpg
๑๓.ประเภทหน่วยงานที่มีร้อยละการเติบโตของยอดสั่งซื้อสูงสุด ในระดับดีเด่น  ได้แก่

รพ.จันทรุเบกษา  น.อ.แจ่น  เอกเจริญวงศ์  ผู้แทน รพ.จันทรุเบกษา     เป็นผู้เข้ารับ
17-น-อ-แจน-เอกเจรญวงศ.jpg
๑๔.ประเภทหน่วยงานที่มีร้อยละการเติบโตของยอดสั่งซื้อสูงสุด ในระดับดี  ได้แก่

รพ.กองบิน ๔๖ น.อ.วทัญญ์ภิสัก เหล่าโมราพร ผู้แทน รพ.กองบิน ๔๖  เป็นผู้เข้ารับ
19-น-อ-วทญญภสก-เหลาโมราพร.jpg

20190306_๑๙๐๓๑๓_0013.jpg
20190306_๑๙๐๓๑๓_0015.jpg
20190306_๑๙๐๓๑๓_0016.jpg
20190306_๑๙๐๓๑๓_0018.jpg
S__17588236.jpg
S__17588265.jpg
S__17588267.jpg
S__17588271.jpg
S__17588273.jpg
S__17588275.jpg
S__17588282.jpg
S__17588290.jpg