ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางาน ประจำปี ๒๕๖๕

 

               โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ได้จัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนางาน ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมหรรษา คาชัวรินา ชะอำ อ.ท่ายาง จว.เพชรบุรี ซึ่งในโอกาสนี้ พลตรี หญิง อิษฏา ศิริมนตรี ผู้อำนวยการ โรงงานเภสัชกรรมทหารฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษา,อุปกรณ์การเรียน รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) อีกด้วย