ประวัติความเป็นมา
ประวัติโรงงานเภสัชกรรมทหาร
 
        ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2484 – 2488 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์  จากวิกฤติการณ์ในครั้งนั้นเป็นผลให้ทางราชการมีนโยบายให้หน่วยแพทย์ของสามเหล่าทัพดำเนินการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  โดยให้ทุกเหล่าทัพผลิตยาขึ้นใช้ภายในหน่วยของตนเอง   เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง  กองทัพไทยได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา  โดยการส่งที่ปรึกษาทางการแพทย์มาประจำหน่วยแพทย์ทั้ง 3 เหล่าทัพ  ที่ปรึกษาประจำกรมแพทย์ทหารบก คือ พันโท ปอล เอฟ ออสติน  ซึ่งเป็นเภสัชกร  ได้เสนอแนะกระทรวงกลาโหม ให้ผลิตยาและจัดหายารวมทั้งเวชภัณฑ์ของเหล่าทัพไว้ด้วยกัน  เพื่อให้การผลิตยาของกองทัพมีประสิทธิภาพ และเป็นการประหยัด โดยเสนอแนะให้จัดตั้งหน่วยสิ่งอุปกรณ์การแพทย์และผลิตภัณฑ์ร่วม( Joint Medical Supply and Pharmaceutical Manufacturing Agency )  กระทรวงกลาโหมได้เห็นพ้องกับข้อเสนอแนะของจัสแม็ก  ได้ออกคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 13/5162 ลง 7 มีนาคม 2503  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาการซื้อและผลิตยาของกองทัพไทย  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การซื้อและผลิตยาของกองทัพไทยได้ดำเนินไปโดยรัดกุม  เหมาะสม  ประหยัดและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

        ในปี พ.ศ. 2504  ที่ประชุมสภากลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ตามคำสั่ง  กห (เฉพาะ) ที่ 36/6741  ลง 5 เมษายน 2504  เรื่อง  แก้อัตราเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมให้เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมการอุตสาหกรรมทหาร  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  และให้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความชำนาญให้กับบุคลากรในยามปกติและให้เป็นคลังสำรองระดมยาและเวชภัณฑ์ยามฉุกเฉิน  แต่การบริหารงานระยะแรกยังไม่สามารถดำเนินการผลิตยาได้ทันที  เพราะมีความจำเป็นเกี่ยวกับการสร้างอาคาร       การโอนกำลังพลและเครื่องจักรมาจากสามเหล่าทัพ

        ปี 2529  กระทรวงกลาโหม  ได้มีคำสั่ง  กห (เฉพาะ)  ที่ 114/2529 ลง 5 กรกฎาคม 2529  เรื่อง      ให้โอนโรงงานเภสัชกรรมทหารไปเป็นส่วนราชการขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

        ปี 2531  กระทรวงกลาโหม  ได้มีคำสั่ง  กห (เฉพาะ)  ที่ 45/31 ลง 5 เมษายน 2531  เรื่องแก้อัตราเฉพาะกิจ ให้โรงงานเภสัชกรรมทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมแพทย์ทหารบก       
ปี 2537  ให้โอนโรงงานเภสัชกรรมทหาร  ไปเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมตามคำสั่ง  กห (เฉพาะ) ที่ 208/37    ลง  31 ตุลาคม 2537  ทั้งนี้ตั้งแต่  2 ตุลาคม 2537  เป็นต้นไป

   
สถิติผู้เข้าเว็บไซต์หน้านี้