วัตถุประสงค์การจัดตั้ง / วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
         เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ในยามสงครามและเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความชำนาญให้กับบุคลากรในยามปกติและเป็นคลังสำรองระดมยาและเวชภัณฑ์ยามฉุก เฉินวิสัยทัศน์


         “เป็นหลักประกันหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติด้านยา”

 
ภารกิจของหน่วย

        มีหน้าที่ ดำเนินการ ศึกษาค้นคว้า วิจัยพัฒนา เตรียมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ทางการทหารที่จำเป็นในภาวะฉุกเฉินและผลิต รับจ้างผลิต จำหน่าย จัดหา วิจัยวิเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์สนับสนุนกองทัพ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเภสัชกรรม มีผู้อำนวยการโรงงานเภสัชกรรมทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์

 
strategy-map.jpg