ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH

รายงานการเงินของทุนหมุนเวียน
โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร


 

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๓

 - รายงานของผู้สอบบัญชี​ สิ้นสุดวันที่​ ๓๐ ก.ย.๖๓

 - งบการเงิน สตง.๒๕๖๓          
 

รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๔

 

- รายงานของผู้สอบบัญชี​ และรายงานการเงิน สิ้นสุดวันที่​ ๓๐ ก.ย.๖๔