ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กองวิจัยและประกันคุณภาพ

 
.

18-พ-อ-หญงรจรา-วไลรตน.jpg
พ.อ.หญิง รุจิดา  วิไลรัตน์

ผอ.กวค.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 9536 9249


 

23-น-อ-หญงกลธดา-บณฑราภวฒน-(1).jpg

น.อ.หญิง กุลธิดา บัณฑราภิวัฒน์ ร.น

รอง ผอ.กวค.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 1641 2390

17-พ-อ-ปราการเพชร-จนทรวทร-(1).jpg
พ.อ.ปราการเพชร  จันทรวิทูร

รอง ผอ.กวค.รภท.ศอพท.

เบอร์ติดต่อ 08 1815 2838 , 08 4552 8270