ปรับขนาดอักษร
แสดงผล
TH
กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายเพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน  

พระราชบัญญัติ ยา (ฉบับที่ ๖)   

- พระราชบัญญัติ ยาเสพติให้โทษ (ฉบับที่ ๗)

พระราชบัญญัติ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญิต วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พศ.๒๕๒๒

พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (แก้ไขฉบับที่ ๗) พศ.๒๕๖๒